Παροχές

Υπηρεσίες γραμματείας, λογιστηρίου
Πρόσβαση σε ηλεκτρονική επιστημονική βιβλιοθήκη
Πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων
Υπηρεσίες mentoring
Υπηρεσίες coaching
Υπηρεσίες εξειδικευμένων συμβούλων μάνατζμεντ
Συνεργασίες με ΑΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα ή ιδιωτικούς φορείς
Συνεργασίες με άλλες δομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό
Πρόσβαση σε χρηματοδότηση
Διεξαγωγή εξειδικευμένων σεμιναρίων
Άλλες Υποδομές και παροχές
Υπηρεσίες πρόσβασης στο διαδίκτυο